Veškeré výrobky, uvedené v sekci MOJE VÝROBKY, nejsou skladem. Vyrábějí se na zakázku dle přání zákazníka. Základem úspěchu a spokojenosti je vždy vzájemná komunikace mezi zákazníkem a výrobcem.

Upozorňujeme, že se nejedná o hračky, ale o dekorativní nebo umělecké výrobky.
Není určeno pro hru dětÍ od 0 do 14 let, výrobky slouží pouze k dekoračním účelům

a tuto skutečnost bere zákazník, před uzavřením kupní smlouvy, na vědomí.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Be Mark

Nikola Marková

IČ 06895654, se sídlem Police 81, Úsov, 789 73


1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 • Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi PRODÁVAJÍCÍM a KUPUJÍCÍM při prodeji zboží, které je prodáváno prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu Be Mark dostupného na facebookových stránkách www.facebook.com/bemark.cz nebo @bemark.cz. Obě smluvní strany, tedy kupující i prodávající jsou těmito obchodními podmínkami vázáni, což kupující svým souhlasným prohlášením při registraci anebo prohlášením ve webovém rozhraní obchodu potvrzuje.
 • Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).
 • Tyto obchodní podmínky jsou v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ("občanský zákoník"), neoddělitelnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu, pokud se kupující s prodávajícím výslovně nedohodli na odlišné úpravě. Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné individuálně dohodnout při uzavírání kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.


2. VYMEZENÍ POJMŮ

PRODÁVAJÍCÍ je společnost Nikola Marková, IČ 06895654, se sídlem Police 81, 789 73

KUPUJÍCÍM je zákazník, který nakoupí v internetovém obchodě dostupném na facebookových stránkách @bemark.cz. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který není spotřebitelem.

SPOTŘEBITELEM je každý člověk, který uzavírá kupní smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

Kupující, který není spotřebitel, je PODNIKATEL. Za podnikatele se považuje každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

3. UZAVŘENÍ A PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

 • Prodávající nabízí zboží pouze na základě individuální objednávky. Veškeré zboží není vedeno skladem a vzhledem k jeho rozmanitosti - výběr rozměru, barev provedení atd. - je vyráběno na zakázku, tzn. dle přijatých objednávek zákazníků a vzájemné komunikace je teprve vyráběno.
 • Vyráběné zboží zahrnuje širokou škálu dekorativních předmětů dle individuálních přání zákazníka, výsledkem je jedinečné autorské dílo, jež je předmětem ochrany ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském. Jakékoli zpracování, použití či napodobení autorského díla je možné pouze se souhlasem autora původního díla.
 • Uzavřením kupní smlouvy bere kupující na vědomí skutečnost, že některé výrobky mohou být přitažlivé pro děti (předmětem jejich zájmu), avšak nejedná se o hračku, vždy jde o dekorativní či umělecké výrobky.
 • Vyráběné zboží je v souladu obecnými předpisy upravujícími bezpečnostní požadavky na výrobky.
 • Kupní smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena v okamžiku doručení potvrzení přijetí (akceptace) objednávky Kupujícího Prodávajícím, čímž vznikne Prodávajícímu povinnost obstarat a dodat zboží v souladu s Kupní smlouvou, případně včetně souvisejících služeb, a těmito obchodními podmínkami a Kupujícímu vznikne povinnost toto zboží a související služby převzít a zaplatit dohodnutou cenu.
 • Pro vyloučení pochybností platí, že Kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka Kupujícího není Prodávajícím přijata nebo je přijata s výhradou. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu s Kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, které dříve podstatným způsobem porušila Kupní smlouvu či tyto obchodní podmínky anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči Prodávajícímu.
 • Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že Prodávající uvedl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o objednávaném zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li zboží trvale nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě Kupní smlouvy.
 • Prodávající se zavazuje v přiměřené době dle náročnosti objednávky vyřídit přijatou objednávku a objednané zboží odeslat na zákazníkem uvedenou adresu. Kupující se zavazuje objednané zboží odebrat a řádně zaplatit způsobem zvoleným před odesláním objednávky. Při porušení této povinnosti je kupující povinen uhradit veškeré náklady, které prodávajícímu v souvislosti s nepřevzetím balíku vznikly. Pokud tak neučiní, prodávající předá případ společnosti vymáhající pohledávky, kde se náklady mohou vyšplhat až na 500Kč.

4. DODACÍ PODMÍNKY

 • Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího ani za odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího.
 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • V případě, že došlo k poškození zboží při jeho dopravě dopravcem, je Kupující povinen s tímto dopravcem sepsat záznam o poškození přepravovaného zboží a dodané zboží nepřevzít. Je-li poškození způsobené přepravou Kupujícím zjištěno až po převzetí zboží, musí Kupující ihned, nejpozději však do 24 hodin od doručení, informovat o této skutečnosti Prodávajícího e-mailem na adrese be-mark@email.cz, a to s popisem vady a fotografiemi zachycujícími poškozenou zásilku (prodávající poskytuje na svém facebookovém profilu dokument s podrobně vymezeným postupem pro nafocení poškozené zásilky).
 • V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Odmítnutí převzít zásilku z důvodu poškozeného obalu se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí zboží. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka splňovala veškeré náležitosti a bere na vědomí, že reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky již není možná.
 • Není-li možné zboží prohlédnout při jeho převzetí, je tak Kupující povinen učinit ihned, jak je to možné, a oznámit zjištěné vady Prodávajícímu neprodleně poté.
 • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.


5. ZPŮSOBY PLATBY

 • Kupní cena příslušného zboží bude vždy uvedena v potvrzené objednávce. Prodávající není plátcem DPH.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny Prodávajícímu. Vlastnické právo ke zboží nemůže podle této smlouvy vzniknout vydržením.
 • Náklady na dopravu, balení zboží a balícího materiálu nejsou zahrnuty v kupní ceně zboží. Pokud kupující bude požadovat dopravu, je kupující povinen tyto náklady uhradit nad rámec sjednané kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží, tj. ztráty, poškození, zničení či znehodnocení zboží, přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo předáním zboží prvnímu dopravci kupujícího, pokud tento způsob předání zboží bude mezi smluvními stranami sjednán.
 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsobem:
 • bezhotovostním převodem v CZK na účet prodávajícího, do zprávy pro příjemce je vhodné uvést jméno kupujícího, pokud nezasílá platbu ze svého účtu a variabilní symbol (číslo objednávky).
 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.
 • Doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na e-mailovou adresu kupujícího. V listinné podobě je faktura zasílána spolu s objednávkou na vyžádání (tento požadavek je kupující povinen vypsat do poznámky k objednávce).


6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:
 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Kupující může uplatnit reklamaci e-mailem na adrese be-mark@email.cz, přepravní společností, zasláním na adresu Nikola Marková (Be Mark), Police 81, 789 73. Kupující je povinen uplatnit reklamaci ve lhůtě bez zbytečného odkladu poté, co se o výskytu vady dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl. Při reklamaci Kupující prokáže původ zboží předložením dokladu, kupní smlouvou anebo přijetím (akceptací) objednávky, popř. záručním listem, pokud byl ke zboží vystavený. Pokud není Kupující schopný potřebné doklady předložit, je povinen uzavření Kupní smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem.
 • Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
 • Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit.
 • Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 • Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.
 • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, případně mechanickým či jiným poškozením zboží způsobeným používáním za jiných podmínek, než pro které je zboží vyrobeno.
 • Kupující nemá právo z vadného plnění, jedná-li se o vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy informován nebo které musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při uzavření smlouvy. Záruka a odpovědnost za vady se dále nevztahuje na závady vzniklé funkční změnou zboží provedenou kupujícím či konečným uživatelem, nebo nesprávnou instalací zboží, používáním zboží v rozporu s písemnými pokyny prodávajícího nebo zanedbáním nutné údržby zboží.
 • Kupující nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.
 • Náklady na dopravu reklamovaného zboží do/z místa reklamace při zjevně neoprávněné reklamaci nese kupující.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, má kupující v postavení spotřebitele v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. O odstoupení od kupní smlouvy informuje kupující prodávajícího na e-mailové adrese be-mark@email.cz. Vracené zboží odesílá kupující prodávajícímu na adresu: Nikola Marková (Be Mark), Police 81, 789 73, včetně vyplněného formuláře.
 • Zboží musí být prodávajícímu vráceno (jinak než na dobírku, kterou prodávající nepřebírá) do 14 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené, neznečištěné, s veškerým příslušenstvím, které bylo dodáno společně se zbožím, a, je-li to možné, v původním obalu. Při odeslání zboží je nutné zvolit vhodný obal, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození (prodávající poskytuje na svém facebookovém profilu dokument s podrobně vymezeným postupem pro nafocení poškozené zásilky).
 • Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší a prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím na číslo účtu zadaného kupujícím. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.
 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 • Tento odstavec se nepoužije v případě, že kupující není spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku.

8. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Ochrana osobních údajů kupujícího, je poskytována ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Zásady zpracování osobních údajů jsou obsaženy v samostatných dokumentech Zásady ochrany osobních údajů a Zásady používání osobních údajů, se kterými kupující vyslovuje souhlas v rámci každé jednotlivé objednávky.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Pokud nebude dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Za doručovací adresu Prodávajícího, není-li v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak, se rozumí elektronická adresa be-mark@email.cz. Aktuální kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedeny na webové stránce www.be-mark.cz.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 • Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.
 • Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2020.